ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI CS2
Cài đặt phần mềm Quản lý Đoàn viên:
Lưu ý: Nếu đang sử dụng Windows XP, vui lòng cài đặt .Net Framework3.5 trước khi thực hiện cài đặt phần mềm
Địa chỉ: 450 Lê Văn Việt - P. Tăng Nhơn Phú - Q.9
website: www.quanlydoanvien.vn