Đoàn trường CĐ Công nghệ Thủ Đức
Cài đặt phần mềm Quản lý Đoàn viên:
Lưu ý: Nếu đang sử dụng Windows XP, vui lòng cài đặt .Net Framework3.5 trước khi thực hiện cài đặt phần mềm
website: www.quanlydoanvien.vn